Phễu thu nước trồng cây sân vườn - Model R41L

 

 Thoat nuoc trong cay san vuonPheu thu nuoc san vuon

(Hình ảnh 3D: Phễu thu nước trồng cây, sân vườn R41L)

     

(Bản vẽ kỹ thuật: Phễu thu nước trồng cây sân vườn R41L)

 

(Thông số kỹ thuật: Phễu thu nước trồng cây, sân vườn R41L)

Download Catalogue Sản phẩm Phễu thu nước trồng cây, sân vườn Model R41L

[Quay lại]